Djalma Santos

O Lateral Eterno


Dejalma Pereira Dias dos Santos "Djalma Santos" (27 febbraio 1929 - Uberaba, 23 luglio 2013)  | Trisvalida
Wikipedia: italiano | Statistiche | Ricordi: "Gazzetta"
Eupallog Letteraria: Il Canzoniere del Novecento